UNITED STATES - MARCH 22:  Photo of Elliott SMITH; Elliott Smith 2003  (Photo by Wendy Redfern/Redferns)