New Zealand, Canterbury, Kaikoura, View of whales tail fin