Roman amphitheatre, elevated view, Hierapolis, Pamukkale, Anatolia, Turkey, Asia