see more

TORONTO, ON - SEPTEMBER 9: Fresh edamame from the farm of Jacob MacKellar, a 26 year-old edamame farmer from Alvinston, Ontario. (Tara Walton/Toronto Star via Getty Images)

TORONTO, ON - SEPTEMBER 9: Fresh edamame from the farm of Jacob MacKellar, a 26 year-old edamame farmer from Alvinston, Ontario.        (Tara Walton/Toronto Star via Getty Images)