Chimney stacks of industrial plant emitting dense grey smoke