Mexican Redknee Tarantula (Brachypelma smithi) on white background, directly above