see more

Goryokaku by night, Hakodate, Hokkaido, Japan

Goryokaku by night, Hakodate, Hokkaido, Japan