09/15/05-Jackie Chan takes on Toronto. (SIMON HAYTER/TORONTO STAR) (Photo by Simon Hayter/Toronto Star via Getty Images)