Haiti, Port-au-Prince. Haitian boy Haiti. June 2010.